Klostridiové infekce skotu

25.12.2012 11:26

                                                                                               

                 

 

Klostridiové infekce skotu

Předvánoční  seminář,   na aktuální téma  klostridiové  infekce  skotu  pořádaný Českou  buiatrickou společností  a  firmou  Pfizer,  proběhl  v kongresovém  sále hotelu  Tři hvězdičky,  ve Stříteži  u Jihlavy. Seminář zahájil prezident České buiatrické společnosti doc. J. Illek, DrSc. Dipl.ECBHM (VFU Brno), který s MVDr. L. Borkovcem (Pfizer) odborný program moderoval.  

V první  zajímavé prezentaci  o Imunitě  skotu vůči  klostridiím  MVDr. J. Krejčí ( VUVeL Brno )  seznámil přítomné  s  okolnostmi  obranyschopnosti  resp. prosazení  infekce.  Klostridie  jsou  součástí  přirozené střevní  mikroflóry,  zvířata mají  proti nim  imunitu,  ale při  jejich přemnožení  dochází k tzv. fenomenu sebeuvědomění  si vlastní  početnosti (quorum sensing signal),  následné  sporulaci a  uvolnění toxinu do střeva. Příčinou přemnožení klostridií jsou často dietetické chyby: -napájení kolostrem,  složení objemné krmné  dávky – (příliš bohatá na uhlohydráty).  Dále  jsou  to  poruchy motility  GIT, omezený  přístup k vodě,  antimikrobiální přípravky,  aj. Nejčastějšími  syndromy  infekce jsou  hemoragické ulcerace slezu, nekrotická enteritida novorozených telat a hemoragická enteritida. Hemoragické ulcerace slezu charakte- rizují tympanie, mírný průjem, někdy koliková bolestivost a náhlé úhyny a jejich nejčastější příčinou jsou dietní chyby.  Ke klinickým příznakům nekrotické  enteritidy novorozených telat patří slabost, mírný  průjem a vysoká  mortalita,  příčinou  jsou  chyby  v napájení  kolostrem a  nedostatek  protilátek.

 

Hemoragickou  enteritidou  trpí  odstavená  telata,  sporadicky  se vyskytuje  u dobře  živených  jedinců, manifestují se  prudkými kolikovými bolestmi a úhynem při  překrmení bohatým krmivem.  Imunita proti  infekci  musí  být  založena  na neutralizaci  toxinů  protilátkami,  nejlépe  na vakcinaci  matek, pokud je nemocné tele vakcinováno a má protilátky, je klinický průběh infekce je mírnější, u vakcinace krav před porodem trvá ochrana jen po dobu příjmu kolostra a mléka. Nabízí se možnost prodloužení ochrany telat pomocí zmraženého nebo konzervovaného kolostra.  Druhý přednášející, doc. J. Illek seznámil přítomné  s možnostmi diagnostiky  klostridiových infekcí u skotu.  Klostridie se běžně  vyskytují ve stájovém pros- tředí, kontaminovaná je zemina, siláže  a senáže.  Tyto mikroorganismy  způsobují  tetanus,  botulismus sněť šelestivou, maligní edém, enterotoxémie a jiná vážná onemocnění vedoucí k úhynu. Klinické přízna- ky zahrnují  atypický postoj, atypické postavení uší,  ochablý pysk a častá je atonie bachoru. Podle typu původce  lze diagnostikovat enterotoxémii  (Cl. perfringens typ C) nebo abomasitidu (Cl. perfringens typ

 

A).  Krátce po nakrmení  pozorujeme neklid, křeče  (dyspepsie, indigesce větší množství spór produkuje toxiny) a náhlý úhyn.  Zásadní problém spočívá v přepití  kolostrem, mlékem anebo mléčnou náhražkou, kdy trypsin rozkládá přijaté krmivo,  ale při vyšším příjmu nerozloží vše. Další riziko existuje při přecho- du mezi mléčné a rostlinnou výživou,  kdy opět vzniká velké množství toxinů.  Gama toxin napadá ledvi- ny, klinické příznaky zahrnují koliky, abdominální distenze, apatie, dehydratace, ascites, šok a úhyn (PA – okolo ledvin 2 – 3 mm rosolu). Pro subakutní formu jsou typické nervové příznaky, podrážděnost, mír- né kolikové  bolesti a průjem.  Terapie spočívá v rehydrataci, podávání  ATB, p.o., antiflogistik, antihista- minik.  Preventivní  opatření  zahrnují nepřepíjení telat, dodržení správného  intervalu mezi  pitím, telata nestačí napájet  2x denně, ale 3x, mezi pitím musí mít celodenní přístup k čisté vodě, důraz je kladen na hygienu a prevenci (vakcinaci).


 
Současné poznatky klostridiových infekcí  u skotu z pohledu odborného  mikrobiologa popsal  prof. MVDr. J. Smola CSc. (VFU).  Byly popsány  nové druhy klostridií,  podle  taxonomického zařazení  dnes existuje více než 100 druhů, z nich je zhruba 20 patogenních. Klostridie patří mezi striktní anaeroby, z vegetativní formy přechází do endospory a zpět do vegetativní buňky. Přežívají měsíce až roky ve vnějším prostředí, v půdě, v bahně,  v těle člověka a zvířat,  vyhledávají bezkyslíkaté prostředí  (poraněné svaly aj.), sezó- nně se vyskytují na pastvě.  Velké množství buněk produkuje  značné množství různých toxinů,  např. le- tální, nekrotizující, hemolytické, podstatný je jejich vzájemný podporující účinek. Podle charakteru toxinů jsou  klostridie zařazeny do kategorií na histotoxické,  enteropatogenní, enterotoxemické a neurotoxické.

 

Byly popsány infekce  vyvolané jednotlivými druhy patogenních klostridií  (blackleg-černá noha u skotu a ovcí,  maligní edém skotu  a ovcí,  braxy,  infekce ran  beranů,  myonekróza,  plynová  gangréna, abomasitida,  myositida aj.)  a jejich  klinický průběh.  Klostridie  lze prokázat  mikroskopicky pomocí otisku střeva na podložní  sklíčko, pomocí kultivace  nebo technikou  PCR.  Vzorky se  odebírají do trans- portního anaerobního media  s membránou a zasílají do laboratoře.  Klostridiové infekce jsou nedostateč- ně diagnostikovány,  jejich význam je podceněn,  důležitá je spolupráce praktického veterinárního lékaře s laboratoří.  Význam klostridií v chovech ovcí uvedla MVDr. S. Šlosárková, Ph.D. (VFU). K onemocněním ovcí vyvolaných klostridiemi patří dyzenterie jehňat, struck enterotoxemie  (náhlý úhyn) a enterotoxemie ovcí. Nejčastější onemocnění které vede k úhynu jehňat je enterotoxemie. Vyskytuje se ve stádech s vy- sokou užitkovostí  a rychlým růstem,  dva až devět  měsíců po odstavu,  je vysoce nakažlivé, probíhá ve formě perakutní  a nebo akutní.  Infekce vyvolané  klostridiemi nastupují  u celého stáda  nebo u  většiny zvířat náhle, při hromadných akcích (kastrace, značkování), při současně probíhající infekci (kokcidi- óza, pasterelóza, endoparazitózy), ve velkých vedrech, vlhku nebo v zimě.

 

Nikdy nevakcinujte mokré ovce ! Terapie spočívá v podávání ATB, p.o. (PNC), potencovaných sulfonami- dů, tetracyklinů, převádíme zvířata na porost s vysokým obsahem vlákniny  a podáváme okyselené mlé- ko (zabránění pomnožení  původce).  Agresivní toxiny  poškozují ledviny, játra,  i když se  jedinec vyléčí, rekonvalescence trvá šest týdnů až tři měsíce.  Nejlepší cestou je prevence spočívající ve správné vakci- naci a ve  správný čas :  stádo musí  být vakcinováno  jako celek a jehňata  před odstavem,  podáváme kvalitní vyváženou krmnou dávku, zvířata se musí pást ve vysokém porostu (pozor na plazivý jetel), po- dáváme vyšší  sušinu v mléčné  krmné směsi.  MVDr. M. Vlček  ze společnosti Alltech navázal prezentací případové studie popisující vznik a šíření infekce  na skutečném příkladu anonymního zemědělského pod- niku. Popsal jednotlivé  fáze průběhu onemocnění,  omyly v diagnostice,  hledání řešení a konečné zvlád- nutí situace po  několik let trvajících  hromadných úhynech, pomocí léčby a profylaxe – zavedením vakci- nace.  Druhou případovou studii prezentoval  Dr. Borkovec z materiálů a  dat Dr. Cizové a zemědělského podniku z Jižních Čěch. Problémem v podniku bylo kontaminované krmivo.

Zavedením vakcinace se podstatně  omezili úhyny  v kategorii dojnic ..  V přednášce  autor upozornil na paradoxní roli  moderní sklízecí  techniky, ta v při vysoké výkonnosti a širokých záběrech nabírá půdu s obsahem klostridií,  které se v anaerobních podmínkách  množí a zvyšují výskyt v objemných krmivech.  Nakonec  bylo krátké komerční sdělení,  neboť společnost Pfizer vlastní  účinnou toxoidovou vakcínu pro telata,  jehňata a březí krávy a bahnice,  Covexin 10.  Je inovovaným,  moderním  nástupcem předchozí vakcíny Covexin 8. Vakcína prošla složitou genezí a na jejím vývoji se podílelo více společností.

 

Každopádně dokonale  doplňuje vakcinační programy společnosti Pfizer.  Sdělení bylo  doplněno apelem na welfare zvířat,  neboť , všeobecně  platí, že stresovaná,  jinými nemocemi postižená zvířata a jedinci   ve špatném  výživném stavu nemusí na  vakcinaci dostatečně správně zareagova t..  Celé přednáškové odpoledne  uzavřel Ing.V. Jambor CSc. ze společnosti NutriVet,  která se zabývá analýzou,  hodnocením krmiv a poradenstvím  ve výživě skotu.  Následovala bohatá diskuse,  která spontánně  pokračovala při večeři v hotelové restauraci.

Sekaninová Irena (23.1.2012)

Vyhledávání

Kontakt

Milan Ciler Troskovice - Tachov 11
Rovensko pod Troskami
512 63
IČO: 455 227 58
725 625 701, 774 134 881, skype :ciler.status číslo hospodářství : 51017734 číslo stáje : 10

    doc. J. Illek, DrSc. Dipl.ECBHM (VFU Brno)